Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • *zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na dużą ilość zamieszczanych zdjęć.
 • * niektóre zamieszczane informacje występują w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

Wyłączenia

 • * mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • * część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • * niektóre dokumenty opublikowane przed 28 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Grządzielewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 91 4332924

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
 • Adres: * ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 91 4332924

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) do budynku szkoły prowadzi wejście główne od ul. Grodzkiej 23, prowadzi do niego 1 stopień oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych; drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz.

2) nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3) na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

4) osobami oddeloegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy szkoły.

5) w budynku na każdej kondygnacji znajduje się korytarz o zróżnicowanym poziomie i 3 stopniach; budynek nie posiada wind; do przemieszczania osób niepełnosprawnych służy schodołaz gąsiennicowy.

6) w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

7) do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8) w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

9) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1) na stronie www mozna używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

2) serwis BIP jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

* zmiana wielkości czcionki

* podświetlone linki

* skala szarości

* jasne tło

* podwyższony kontrast.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje na temat procedury: każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinienzrealizować żądanie niezwłocznie, informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywnysposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępności do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl