1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychoedukacyjnych,
2) Podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów ( w tym szczególnie uzdolnionych), oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia , w tym : w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacje i testy pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
Przykładowe działania pedagogiczne:

* diagnoza pedagogiczna podstawie standaryzowanych testów, sprawdzianów umiejętności
*ocena trudności wychowawczych , rozpoznanie sytuacji rodzinnej  ucznia itp
* wspieranie mocnych stron ucznia
* praca w zespołach powołanych w celu diagnozowania, i ustalania wieloaspektowej pomocy uczniom, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne .
3) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów , rodziców i nauczycieli.
4) Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
5) Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.
6) Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
7) Współpraca z rodzicami , nauczycielami , specjalistami ( psycholog szkolny, logopeda), poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
8) Działania na rzecz bezpieczeństwa .

Pedagog szkolny prowadzi zajęcia z uczniami klas V i VI "Wychowanie do życia w rodzinie"oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 Godziny Pracy
Poniedziałek   8.30-13.40
Wtorek         9.00- 14.40
Środa           8.00-13.40
Czwartek      9.00- 15.30
Piątek          8.30- 13.40