Ogłoszenie tablicowe Nr 1/2015

o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi Szczecinie ul. Grodzka 23

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r.,  Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 23 ogłasza niniejszym przetarg pisemny nieograniczony na wynajem następujących pomieszczeń:

 

 • sali gimnastycznej o pow. 171 m2
 • stołówki szkolnej (bez zaplecza kuchennego)o pow. 79,11 m2
 • sal lekcyjnych  o pow. od 50 m² do 54 m²

znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej / szkoleniowej itp., w godzinach:  

a)     15.00 – 18:00 od poniedziałku do piątku  - sale lekcyjne, stołówka

b)     15.45 – 18:00 w piątki – sala gimnastyczna

c)     8.00 – 20.00 w soboty i niedziele  - sale lekcyjne, sala gimnastyczna, stołówka.
Salę gimnastyczną, stołówkę oraz sale lekcyjne wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  
Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.
 2. termin składania ofert – do dnia 23.10.2015r.
 3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2015r. o godzinie 12:00,
 4. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Pani Maria Grządzielewska - kierownik gospodarczy szkoły pod numerem  telefonu  91 4332924 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 23.10.2015r. po  wcześniejszym uzgodnieniu, tel. kontaktowy  91 4332924 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. minimalna cena wynajmu jedną godzinę zegarową wynosi:
  a) sala gimnastyczna – kwota 40,00 zł  brutto (czterdzieści złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  b) stołówka szkolna -  kwota 45,00 zł brutto (czterdzieści pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  c) sale lekcyjne -  kwota 25,00 zł brutto (dwadzieścia pięć złotych)  (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
 7. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 8. do oferty winny zostać załączone:
  - wypełniony formularz oferty ( załącznik do ogłoszenia ),

oraz kserokopie n/w dokumentów:   
- aktualny (datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) wydruk ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS (ważny 6 m-cy), 
- decyzji  o nadaniu nr NIP i aktualny (datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem) wydruk z rejestru REGON,
-  dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych ).

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną, tj. reprezentującą podmiot składający ofertę

 1. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  - zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  - rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.  

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze budynku oraz na stronie internetowej  szkoły pod adresem www.sp63.szczecin.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 Załączniki:

1)      formularz ofertowy

2)      wzór umowy najmu


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

FORMULARZ OFERTY

 

Nazwa Oferenta /(imię i nazwisko)

____________________________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________________________

Telefon

____________________________________________________________________________
Fax:

____________________________________________________________________________
Telefon komórkowy

____________________________________________________________________________
E – mail

____________________________________________________________________________
REGON:

____________________________________________________________________________
NIP:

____________________________________________________________________________


Do: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców  w Szczecinie przy
ul. Grodzkiej 23

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na: „wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 23

 

Ja (imię i nazwisko)

_________________________________________________________________________________

w imieniu własnym/reprezentowanej przeze mnie firmy[*] oświadczam:

 

1.      Zainteresowani jesteśmy wynajmem Sali gimnastycznej/stołówki szkolnej/
sali lekcyjnej* Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie w następujących terminach:

                ______________________________________________________________________________________________________

2.      Pomieszczenie będzie służyło do prowadzenia zajęć

 _____________________________________________________________________________________________________

3.      Oferujemy czynsz z tytułu najmu brutto _____________zł/za 60 minut,

4.      Informujemy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o przetargu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń

5.      Dokonaliśmy wizji lokalnej pomieszczeń

6.      Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania.

 

 

 

Dnia ...........................................

                                                                                                                             ………......................................................

                                                                                                                             /podpis oferenta lub umocow-

                                                                                                                             anych przedstawicieli firmy /[*] Niepotrzebne skreślić.

(WZÓR)
U M O W A NAJMU NR SP63 z OI/221/……../20…..
zawarta w dniu ………………. w Szczecinie
pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN, w imieniu której działa Szkoła Podstawowa
Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, reprezentowana przez:
Dyrektora - mgr JOANNĘ POŁEĆ - TRUSIUK
zwana w dalszej treści umowy ''WYNAJMUJĄCYM'',
a
………………………………………………………………………………………….. z siedzibą
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez ……………………………………….., który posługuje się
numerem NIP …………………………. oraz REGON ……………., zwanym w dalszej
treści umowy „NAJEMCĄ''.
NAJEMCA przedkłada następujące dokumenty potwierdzające
umocnienie do zawarcia niniejszej umowy:
1. …………………………………...
2. …………………………………...
3. …………………………………....
§ 1
1. WYNAJMUJĄCY oddaje, a NAJEMCA przyjmuje w najem następujące
pomieszczenie znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami
Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Grodzka 23: (sala gimnastyczna/ stołówka szkolna/
sala lekcyjna) ……………………………………………………………………………………..
wraz z prawem wspólnego korzystania z korytarzy, szatni, sanitariatów.
2. NAJEMCA przedmiot najmu będzie wykorzystywał na:
………………………………………………………………………………………………........
§ 2
1. NAJEMCA oświadcza, że dokonał lustracji przedmiotu najmu, zapoznał się z
jego stanem technicznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
2. NAJEMCA zobowiązuje się:
· korzystać z pomieszczenia z należytą dbałością i zgodnie z celem
określonym w § 1,
· przestrzegać obowiązujących w szkole przepisów bhp i p.poż.
3. Najemca oświadcza, iż uczestnicy zajęć są objęci ubezpieczeniem NNW.
4. Najemca nie może podnajmować lub oddać do nieodpłatnego używania
pomieszczenia lub jego części osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego.
5. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lokalu powstałe w
czasie trwania umowy, choćby powstały z winy osoby trzeciej. W razie
powstania takich uszkodzeń Najemca zobowiązany jest dokonać
stosownych napraw na swój koszt.
6. Najemca ponosi odpowiedzialności za powierzone sobie dzieci, a po
zakończonych zajęciach przekazywania dzieci osobom sprawującym nad
nimi opiekę.
§ 3
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie uczestników zajęć
pozostawione w szatni w czasie trwania zajęć oraz jest zobowiązany do
właściwego zabezpieczenia szatni w czasie trwania zajęć.
§ 4
1. Za najem NAJEMCA zobowiązany jest płacić WYNAJMUJACEMU czynsz w
kwocie brutto ………….(słownie: ………….. zł) za jedną godzinę zegarową,
przelewem na rachunek WYNAJMUJACEGO, konto nr : 92 1020 4795 0000
9402 0278 2837.
2. Czynsz najmu płatny jest co miesiąc z góry na podstawie wystawionego do 5-
tego dnia każdego miesiąca rachunku. Termin płatności wynosi 14 dni od
daty wystawienia rachunku. Datą zapłaty należności jest data wpływu
pieniędzy na rachunek Wynajmującego.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu NAJEMCA uiści
WYNAJMUJĄCEMU bez wezwania, odsetki ustawowe.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w momencie, gdy
jednostka zostanie płatnikiem podatku VAT – o kwotę podatku.
§ 5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od: …………. do ………………. .
§ 6
1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
2. WYNAJMUJĄCY może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w
następujących przypadkach:
 30 – sto dniowej zwłoki z zapłatą jednomiesięcznego czynszu,
 używania przedmiotu najmu niezgodnie z celem określonym w umowie,
 zaniedbania przedmiotu najmu do tego stopnia, że zostaje narażony na
uszkodzenie lub utratę,
 gdy przedmiot najmu stanie się niezbędny WYNAJMUJĄCEMU na cele
związane z prowadzoną działalnością statutową, których nie mógł
przewidzieć w dacie podpisywania niniejszej umowy.
§ 6
Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania zajęć Najemcy bez podania
przyczyny, dzień przed terminem zajęć.
§ 7
Na czas trwania niniejszej umowy NAJEMCA zobowiązany jest ubezpieczyć
działalność prowadzoną w przedmiocie najmu od odpowiedzialności cywilnej
oraz przedłożyć Wynajmującemu polisę OC.
§ 8
1. Wszelkie zmiany lub ulepszenia przedmiotu najmu wymagają zgody
WYNAJMUJĄCEGO.
2. Nakłady NAJEMCY lub ulepszenia przedmiotu najmu nie podlegają
zwrotowi, ani zaliczeniu na poczet czynszu. NAJEMCA zrzeka się roszczeń o
zwrot nakładów ulepszających.
§ 9
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez właściwy sąd powszechny według siedziby WYNAJMUJĄCEGO.
§ 12
Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą
Gmina Miasto Szczecin zawarła umowę, stanowi informację publiczną w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782 ze zmianami) i podlegają udostępnieniu na
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.
§ 13
Wynajmujący oświadcza, że niniejszą umowę zawarto z zachowaniem
właściwego trybu wyboru kontrahenta, wynikającego z treści przepisów § 4 ust.
1 i 2 uchwały Nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r.
z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z
nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z
2006 r., nr 108 poz. 2078 z poźn. zm.)
WYNAJMUJĄCY NAJEMCA