ZARZĄDZENIE NR 24/20

 

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248), zarządzam, co następuje:

 

  • Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 

  • postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

  • Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

 

  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta

 Piotr Krzystek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: EE92BDBA-0F21-4285-B679-F395DA9DFDA5. Podpisany                                                                                                                  Strona 1

 

 

Załącznik Nr Nr 1 do zarządzenia Nr 24/20

 

Prezydenta Miasta Szczecin

 

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym

 

terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych,

na rok szkolny 2020/2021

 

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

Termin  w postępowaniu

 

 

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do

09.03.2020r. -

17.08.2020r.-

 

przedszkola publicznego lub

27.03.2020r.

20.08.2020r.

 

oddziału przedszkolnego

 

 

 

w szkole podstawowej wraz

 

 

 

z dokumentami

 

 

 

potwierdzającymi spełnianie

 

 

 

przez kandydata warunków lub

 

 

 

kryteriów branych pod uwagę

 

 

 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

2

Weryfikacja przez komisję

30.03.2020r. -

21.08.2020r. -

 

rekrutacyjną wniosków

14.04.2020r.

25.08.2020r.

 

o przyjęcie do przedszkola lub

 

 

 

oddziału przedszkolnego

 

 

 

i dokumentów potwierdzających

 

 

 

spełnianie przez kandydata

 

 

 

warunków lub kryteriów

 

 

 

branych pod uwagę

 

 

 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

3

Podanie do publicznej

21.04.2020r.

26.08.2020r.

 

wiadomości przez komisję

do godz. 15.00

 

 

rekrutacyjną listy kandydatów

 

 

 

zakwalifikowanych

 

 

 

i kandydatów

 

 

 

niezakwalifikowanych

 

 

4

Potwierdzenie przez rodzica

22.04.2020r. -

27.08.2020r.

 

kandydata woli przyjęcia

24.04.2020r.

 

 

w formie pisemnego

 

 

 

oświadczenia

 

 

5

Podanie do publicznej

27.04.2020r.

28.08.2020r.

 

wiadomości przez komisję

do godz. 15.00

 

 

rekrutacyjną listy kandydatów

 

 

 

przyjętych i kandydatów

 

 

 

nieprzyjętych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: EE92BDBA-0F21-4285-B679-F395DA9DFDA5. Podpisany                                                                                                                  Strona 1

 

 

Załącznik Nr Nr 2 do zarządzenia Nr 24/20

 

Prezydenta Miasta Szczecin

 

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2020/2021

 

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin  w  postępowaniu

Termin  w  postępowaniu

 

 

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do

09.03.2020r. –

17.08.2020r. –

 

klasy pierwszej szkoły

27.03.2020r.

19.08.2020r.

 

podstawowej wraz z dokumentami

 

 

 

potwierdzającymi spełnianie przez

 

 

 

kandydata warunków lub kryteriów

 

 

 

branych pod uwagę w

 

 

 

postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

2

Przeprowadzenie prób sprawności

11.03.2020r.–

20.08.2020r. –

 

fizycznej dla kandydatów

20.03.2020r.

21.08.2020r.

 

ubiegających się o przyjęcie do

 

 

 

klasy pierwszej szkoły

 

 

 

podstawowej sportowej,

 

 

 

mistrzostwa sportowego lub szkoły

 

 

 

podstawowej ogólnodostępnej z

 

 

 

oddziałem sportowym

 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości

24.03.2020r.

24.08.2020r.

 

przez komisję rekrutacyjną listy

godz. 12.00

 

 

kandydatów, którzy uzyskali

 

 

 

pozytywne wyniki prób sprawności

 

 

 

fizycznej

 

 

4

Weryfikacja przez komisję

30.03.2020r. –

25.08.2020r. –

 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

14.04.2020r.

26.08.2020r.

 

do klasy pierwszej szkoły

 

 

 

podstawowej i dokumentów

 

 

 

potwierdzających spełnianie przez

 

 

 

kandydata warunków lub kryteriów

 

 

 

branych pod uwagę w

 

 

 

postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

5

Podanie do publicznej wiadomości

17.04.2020r.

27.08.2020r.

 

przez komisję rekrutacyjną listy

godz. 12.00

 

 

kandydatów zakwalifikowanych i

 

 

 

kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

6

Potwierdzenie przez rodzica

17.04.2020r. –

28.08.2020r.

 

kandydata woli przyjęcia w formie

24.04.2020r.

 

 

pisemnego oświadczenia

do godz. 15.00

 

7

Podanie do publicznej wiadomości

27.04.2020r. –

31.08.2020r.

 

przez komisję rekrutacyjną listy

godz. 15.00

 

 

kandydatów przyjętych i

 

 

 

kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: EE92BDBA-0F21-4285-B679-F395DA9DFDA5. Podpisany                                                                                                                  Strona 1

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 

Podpis: Signature-369916957

 

Imię: Piotr Tomasz

Nazwisko: Krzystek

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 17 stycznia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: EE92BDBA-0F21-4285-B679-F395DA9DFDA5. Podpisany                                                                                                                  Strona 2