PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO –KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

Program przeznaczony jest do realizowania na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV-VI.

 

Skierowany jest do uczniów mających trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania spowodowanych deficytami rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 

Przy konstruowaniu tego programu selektywnie dobrano ćwiczenia kierując się zasadą korekcji zaburzeń, zasadą stopniowania trudności oraz dostosowano je do etapu, jaki uczniowie osiągnęli w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania oraz ich możliwości percepcyjnych i zainteresowań.

 

1. Podstawowe i szczegółowe cele pracy korekcyjno – kompensacyjnej.

 

Do podstawowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej można zaliczyć.

1.    Usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

2.    Ćwiczenie sprawności czytania i pisania.

3.    Oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dzieci.

Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno – kompensacyjnej zaliczamy.

1.    Konieczne wszechstronne ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.

2.    Stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową.

3.    Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzyka dysleksji.

4.    Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.

 

MATERIAŁ NAUCZANIA ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH.

Materiał nauczania jest związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi.

1. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową.

1.    Co to za dźwięk?

2.    Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtwarzanie.

3.    Układanie rymowanek.

4.    Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami.

5.    Doskonalenie struktury gramatycznej zdań.

6.    Analiza i synteza wyrazowa zdań.

7.    Analiza i synteza sylabowa zdań,

8.    Analiza i synteza głoskowa wyrazów.

9.    Różnicowanie dźwięków o podobnym brzmieniu
„b – p”, „d – t”, „g – k”, „s – z”, „ż – sz”, „c – dz”, „ś – dź”.

10.     Zabawa w słowa-słuchowe wyszukiwanie krótkich wyrazów ukrytych w dłuższych wyrazach.

 

2. Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową - materiał bezliterowy.

 

1.    Rozpoznawanie treści obrazków tematycznych:

·               w dowolnym czasie,

·   w krótkich ekspozycjach (zapamiętywanie jak największej liczby przedmiotów znajdujących się na obrazku),

·               wyliczanie ich po przerwie.

2.    Segregowanie obrazków w grupy tematyczne.

3.    Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami.

4.    Wyszukiwanie ukrytych szczegółów na obrazku.

5.    Wykrywanie niedorzeczności w treści obrazków.

6.    Historyjki obrazkowe-uporządkowanie wg kolejności zdarzeń.

7.    Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach niekompletnych figur, w mozaikach geometrycznych

8.    Składanie całości z części:uczeń otrzymuje dwa obrazki: jeden cały, drugi pocięty, składa go według wzoru:

·         uczeń otrzymuje dwa obrazki pocięte, składa według wzoru,

·         układanie obrazków w oparciu o zapamiętany wzór,

·         układanie obrazków bez wzoru.

9.    Układanie z patyczków przedmiotów, figur geometrycznych:

·         według wzoru,

·         bez wzoru.

10.     Układanie mozaik z koralików, klocków geometrycznych.

11.     Wyszukiwanie ukrytych figur w mozaice.

12.     Układanie z różnych figur geometrycznych własnych kompozycji, nazywanie ich, odtwarzanie takich samych układów po pewnym czasie - zabawy w parach:jedna osoba komponuje wzór:druga go odtwarza.

13.     Rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności.

14.     Wypełnianie konturów obrysowywanych przedmiotów.

15.     Graficzne odtwarzanie krótko eksponowanej figury.

16.     Zapamiętywanie jak największej liczby eksponowanych figur i wskazywanie ich po krótkiej przerwie, wśród innych figur oraz określanie miejsca ich położenia

 

3. Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową - materiał literopodobny i literowy.

1.    Układanie z patyczków znaków literobodobnych według podanych wzorów.

2.    Dobieranie parami kart ze znakami literopodobnymi według zasady identyczności.

3.    Układanie w pary takich samych znaków w zbiorze liter.

4.    Odtwarzanie z pamięci uprzednio widziane litery.

5.    Różnicowanie samogłosek w szeregach liter poprzez ich wykreślanie, zamalowywanie lub oznaczenie pętlą.

6.    Dobieranki - uzupełnianie brakujących samogłosek w przygotowanych wcześniej zestawach.

7.    Domina samogłoskowe-dobieranie na zasadzie identyczności.

8.    Wyszukiwanie w zbiorze takich samych sylab i ich segregowanie.

9.    Identyfikowanie takich samych wyrazów w szeregach wyrazów podobnych.

10.     Wykreślanie w ciągach wyrazów dwóch takich samych lub powtarzających się słów.

11.     Wyodrębnianie w wyrazach wyrazów krótszych np. „las” – w „oklaski”, „klaser”, „laser”, „balast”, itp.

12.     Domina wyrazowe - dobieranie na zasadzie identyczności.

13.     Dobieranie parami wyrazów do obrazków.

14.     Układanie wyrazów z liter według wzoru, dopasowywanie wyrazów do obrazków z podpisem.

15.     Układanie wyrazów z sylab - kartoniki z obrazkami i podpisami pociętymi według sylab.

4. Ćwiczenia doskonalące sprawność ruchową.

1.    Zabawy dydaktyczne:

·         układanie puzzli,

·         układanie mozaiki

2.    Zajęcia plastyczne:

·         wykonywanie kompozycji z naklejonych elementów wycinanek,

·         malowanie pęczkiem waty,

·   rysowanie i malowanie za pomocą narzędzi (kredki ołówkowe, kreda, węgiel, itp.),

·         wydzieranki, wycinanki,

·         wykonywanie papierowych łamigłówek.

5. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo –ruchową.

1.    Zamalowywanie obrazków.

2.Rysowanie po śladzie (kropki z cyframi wyznaczają kolejność ruchów, kontynuowanie rozpoczętego rysunku).

3.    Odwzorowywanie rysunków.

4.    Rysowanie „od ręki² linii, szlaczków, figur geometrycznych bez liniatury i w liniaturze.

5.    Tworzenie labiryntów własnego pomysłu i poszukiwanie drogi wyjścia.

6. Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów z ryzyka dysleksji.

1.    Przepisywanie (wyrazów, zdań, podkreślanie liter, sylab, lub wyrazów zawierających określoną trudność, wypisywanie sylab lub wyrazów z trudną literą)

2.    Pisanie z pamięci.

3.    Pisanie ze słuchu.

4.    Tekst z lukami literowymi (wpisywanie liter z trudnością ortograficzną).

5.    Tekst z lukami sylabowymi (w luki wpisuje się sylaby).

6.    Tekst z lukami wyrazowymi( luki uzupełnia się wyrazami ilustrowanymi za pomocą obrazków (tekst obrazkowo-wyrazowy).

7.    Wpisywanie sylab lub wyrazów z trudną literą (trudności dotyczące głosek i specyficznych liter):

·         dwuznaki („sz”, „cz”, „ch”, „dz”, „dż”),

·         zmiękczenia „przez kreskę² - „ś”, „ć”, „ń”, „ź”, „dź”,

·         zmiękczenia przez „i”,

·         różnicowanie „i”, „j”,

·         utrata dźwięczności w wygłosie i śródgłosie,

·         mylenie samogłosek nosowych „ą” i „ę” z „on”, „om”, „en”, „em”,

·         pisownia „ó”, „rz”, „h”.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW EDUKACYJNYCH.

1.        Systematyczne uczęszczanie na zajęcia.

2.        Aktywny udział w zajęciach.

3.    Wykorzystanie na zajęciach gier dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek, wykreślanek, przeskakiwanek, zgadywanek jako jeden z elementów stałej pomocy dydaktycznej.

4.        Zachęcanie do wypowiadania się i pokonywania oporu przed wypowiadaniem.

5.        Stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i wysłuchiwania ich.

6.        Wspólna dyskusja do rozwiązywania problemu.

7.        Zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów.

8.        Udzielanie pochwał po każdej poprawnej wypowiedzi.

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I ICH OCENA

1.    Obserwacja postępów uczniów w oparciu o przygotowane ćwiczenia i zachęcanie ich do wysiłku.

2.    Stwarzanie sytuacji uczniom do prezentowania swoich wiadomości i umiejętności na zajęciach.

3.    Samoocena uczestników zajęć.

4.    Ocena prowadzącego zajęcia i uznanie dla wysiłków podejmowanych przez uczniów.

 

               EWALUACJA PROGRAMU.

Treści zawarte w programie będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.

Podsumowaniem całorocznej pracy będzie indywidualny arkusz postępów ucznia.

Obserwacje prowadzącej zajęcia oraz indywidualny arkusz postępów ucznia wskażą jak pracować z uczniami w następnym roku, opierając się o nowe pomysły i doświadczenia.

 

                                                                          Opracowali:

Pedagog szkolny :Małgorzata Drankowska

Pedagog wspomagający: Andrzej Wieczorek