PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA LEKCJACH  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ  ZAJĘCIACH  SPORTOWYCH  POZALEKCYJNYCH

 

Zajęcia sportowe w zależności od warunków atmosferycznych prowadzone są na sali gimnastycznej, boiskach szkolnych.

 1. Nie prowadzenie zajęć w warunkach pogodowych grożącym przeziębieniem, odmrożeniem i udarem słonecznym.
 2.  Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są zgodnie z programem, dostosowane są do sprawności, wydolności i zainteresowań uczniów
 3. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą własną dokumentacje.
 4. Otoczenie szczególną opieką uczniów słabszych fizycznie i niepełnosprawnych.
 5. Troska o należyty stan urządzeń-przyborów, przyrządów i miejsc prowadzenia zajęć ruchowych.
 6. Kontrolowanie przed każdymi zajęciami stanu technicznego urządzeń.
 7. Systematycznie usuwanie uchybień w wyposażeniu.
 8. Wymaganie stroju sportowego zgodnie z miejscem prowadzenia zajęć.
 9. Sprawdzić na początku zajęć gotowość uczniów do ćwiczeń. Czy maja prawidłowy ubiór, obuwie, stan zdrowia.
 10. Przestrzeganie higieny osobistej uczniów.
 11. Niedopuszczenie do ćwiczeń uczniów chorych i niewłaściwie ubranych.
 12. Uczeń ma obowiązek przed każdymi zajęciami sportowymi ściągnąć biżuterię (kolczyki, zegarki, bransoletki).
 13. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach sportowych nie mogą przebywać w szatniach oraz miejscach gdzie nie ma nadzoru nauczyciela (powinien przebywać na sali lub na boisku w bezpiecznym miejscu).
 14. Niesienie pomocy poszkodowanym, zawiadomienie o wypadku wg . procedur szkolnych dyrekcję, rodziców, wychowawcę.
 15. W czasie lekcji nie lekceważyć żadnego wypadku lub sytuacji zbliżonej do wypadku.
 16. Uczniowie wprowadzani są na lekcję wychowania fizycznego przez nauczyciela po dyżurze lub 5 minut przed lekcją gdy nauczyciel nie był rozpisany na dyżur.
 17. Nauczyciele kontrolują zachowanie uczniów w szatniach.
 18. Na czas zajęć sportowych szatnie są zamykane, a klucz jest u nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 19. W klasach integracyjnych na lekcji wychowania fizycznego uczestniczy pedagog wspomagający, który ściśle współpracuje w doborze ćwiczeń, które dostosowane są do możliwości psychoruchowych ucznia.
 20. Wyciągać konsekwencje wobec uczniów stwarzających świadome lub lekkomyślne niebezpieczne zachowania, sytuacje zagrożenia, naruszające bezpieczeństwo własne lub drugich uczniów.

Regulamin bezpieczeństwa korzystania z poszczególnych obiektów sportowych musi być widoczny, a uczniowie są o nim powiadomieni na początku roku szkolnego