ZAŁĄCZNIK

 

do  uchwały rady pedagogicznej

 

nr 1/2015/2016

 

z dnia 31 sierpnia 2015r.

 

 

 

W Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany :

 

W §3 w ustępie 3 słowa „ 7 lat” zostają zastąpione słowami „6 lat”.

 

W §3 ust. 8 otrzymuje brzmienie :

          8.1. W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia do zakończenia   

                 zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III  ucznia zamieszkałego

                 w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej 

                 dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25 uczniów.

 

          8.2. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, którym mowa w ust. 8.1.,  

                 zwiększając liczbę uczniów w oddziale na wniosek rady oddziałowej oraz po

                 uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

          8.3. Liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona nie więcej niż           

                 o 2 uczniów.

 

          8.4. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III  zostanie zwiększona zgodnie          

                 z ust. 8.2. i 8.3. w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera

                 nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

                 w tym oddziale.

 

          8.5. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 8.2. i 8.3, może

                 funkcjonować ze zwiększoną liczba uczniów w ciągu całego etapu 

                 edukacyjnego.

 

W §3 ustępy 8, 9 10, 11, 12 otrzymują numerację odpowiednio : 9, 10, 11, 12, 13.

 

§4.1. punkt 9 otrzymuje brzmienie :

            9) umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, 

                niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym  

                zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz

                predyspozycjami

 

W §12.1 pkt. 13 otrzymuje brzmienie :

           13) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach 

                 określonych w § 31 i §32 Statutu Szkoły oraz odpowiada za realizację zaleceń

                  wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

W §14.2. dodaje się pkt. 9 w brzmieniu :

           9) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

                sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

                w celu doskonalenia pracy szkoły .

 

W §25  ustęp1 otrzymuje brzmienie :

1.     Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są :

1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym

2)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

3)    zajęcia dydaktyczno-wyrównwacze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

            Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w pkt.2-4 zajęcia 

            edukacyjne. Zajęcia te mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

 

§26 otrzymuje brzmienie :

1.     W szkole organizowane są zajęcia :

1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

2)    mogą być organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne :

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny

    nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

b) zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

    program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu

    programów nauczania

3)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

4)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

2.     Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3.     Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub godzin dyrektorskich.

4.     Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

 

W §44 ustępy 6 i 7 zostają usunięte. Wprowadza się ustęp 6 w brzmieniu :

          6. Warunki korzystania ze sprzętu elektronicznego

             1) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny   

                  sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

             2)  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież

                   sprzętu. przynoszonego przez uczniów.

             3)  Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych  

                  urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców,

                  którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu

                  warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.

             4)  Podczas  pobytu w szkole obowiązuje ograniczenie korzystania ze sprzętu

                  elektronicznego (telefony, tablety, smartfony, mp3 itp.) w obrębie godzin

                  edukacyjnych, terapeutycznych i dodatkowych danego dziecka. Podczas

                 zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu

                 elektronicznego (wszystkie urządzenia muszą być wyłączone i schowane)–

                 z zastrzeżeniem punktu 6 i 7.                                                                                  

                  Korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych

                 dopuszcza się u dzieci, u których zdiagnozowano chorobę somatyczną,                    

                 w której procesie leczenia konieczny jest stały kontakt z rodzicem lub

                 opiekunem prawnym, co do dawki podawanego leku.

             5) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza

                 MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby

                  nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub

                 fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami

                 etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

                 Powyższe nie dotyczy wydarzeń publicznych odbywających się w szkole,               

                 w tym uroczystości szkolnych.

             6) Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami  

                 edukacyjnymi (przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem pkt.5.

                 Możliwe jest korzystanie ze sprzętu elektronicznego w świetlicy szkolnej za

                 zgodą wychowawcy świetlicy. 

             7) Możliwe jest korzystanie podczas lekcji ze sprzętu elektronicznego, który jest

                   własnością szkoły.

             8)  Podczas przerw oraz w świetlicy i jadalni obowiązuje zakaz używania   

                  telefonów i innych urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko

                  wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna

                  prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby. Obowiązuje zakaz korzystania

                  z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.

              9) Uporczywe naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów

                  komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez

                  nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do

                 depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia

                  Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie

                 uwag.

10)    Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

       Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach
       (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności   

       uczniów lub pracowników szkoły).

 

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania wprowadza się następujące zmiany :

 

W §3 po zdaniu „Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego” dodaje  

          się zdanie : „Wprowadza się elementy oceniania kształtującego”.

 

W §4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

           3. W celu udostępnienia oceniania bieżącego w szkole organizowane są

               konsultacje dla rodziców nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

 

W §17.1. zdanie „Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu  

              zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” zastępuje się zdaniem :

              „Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej             

               z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie

               później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych  

               zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.

W §17 ustęp 9 otrzymuje brzmienie :

            9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu         

                w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

                wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego

                rodzicami.

 

W §18 ustęp 4 otrzymuje brzmienie :

            4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego 

                orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

                upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym postanawia rada

                pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie

                edukacyjno-terapeutycznym.

 

W §18 ustęp 7 otrzymuje brzmienie :

            7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć

                ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada

                pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III,

                na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub

                na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

W §18 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu :

            9. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu wychowawcy oddziału albo na

                wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada

                pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy

                programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju

                i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści

                nauczania przewidzianych w programie nauczania  dwóch klas.

 

W §20 ustęp 3 otrzymuje brzmienie :

            3. O ukończeniu szkoły przez  ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie

                kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe                

                w stopniu umiarkowanym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając

                ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.