PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN

 

ZASADY OGÓLNE

 

1.    Kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie organizuje się w oddziałach integracyjnych na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania.

2.    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, a także dzieci, w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmian.).

3.    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się:
1)   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
2)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej  szkoły podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4.    Do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjmowane są:
1)   dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół  orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie odrębnych przepisów. Zespoły wydają orzeczenia na wniosek rodziców (prawnych   opiekunów) dziecka,
2)   dzieci pełnosprawne na warunkach określonych w ust. 2 i 3 powyżej.

 5.    Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1)   świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanegoprzez szkołę, z której uczeń odszedł,
2)   pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonychna warunkachokreślonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmian.).

6.    Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.

7.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

8.    Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę ustala, w porozumieniu
z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach i oddziałach integracyjnych.

 

REKRUTACJA

1.    Oddziały integracyjne prowadzone są w:
1)   Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Benesza 75,
      71-241 Szczecin, tel. 91-432-72-93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Szkoła w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

2)   Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grodzka 23,
      70-543 Szczecin, tel. 91-433-29-24, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3)   Szkole Podstawowej Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin,
      tel. 91-422-02-34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci niewidome, niedowidzące
i niedosłyszące.

4) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 54, ul Obrońców Stalingradu 14, 70-407 Szczecin,
      tel. 91-434-50-04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5)   Szkole Podstawowej Nr 74, ul. Seledynowa 50, 71-781 Szczecin, tel. 91-463-17-91,
      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z wnioskiem o przyjęcie do oddziału integracyjnego zobowiązani są złożyć, w terminie do 15 marca:
1)   aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)   inne dokumenty wymagane przez szkołę, a w szczególności:
      - opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jeśli taka była wydana,

3.    W przypadku braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, w wyjątkowej sytuacji, składają zaświadczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o terminie badania dziecka.

4.    Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składają wnioski do dowolnej, wybranej przez siebie szkoły prowadzącej oddziały integracyjne, niemniej biorąc pod uwagę bazę lokalową, zaplecze pedagogiczne oraz specjalizację personelu kierują się poniższymi przesłankami:
1)   Szkoła Podstawowa Nr 45 przy ul. Benesza 75 specjalizuje się w edukacji dzieci
      z niepełnosprawnością ruchową,
2)   Szkoła Podstawowa Nr 41przy ul. Cyryla i Metodego 44 specjalizuje się w edukacji  dzieci niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących.

5.    Dyrektor szkoły powołuję komisję do weryfikacji wniosków rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego. W skład komisji wchodzą:
- pedagog szkolny
- pedagodzy wspomagający, z oddziałów, do których mają być przyjmowani uczniowie,
- wicedyrektor/wicedyrektorzy
- dyrektor szkoły, który przewodniczy komisji.

6.    Komisja rozpatruje tylko kompletne wnioski. Termin rozpatrywania wniosków upływa 15 kwietnia, chyba, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami w organizowanych oddziałach integracyjnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych integracyjnych ustala się do końca maja każdego roku.

2.    Listy uczniów klas pierwszych podaje się do wiadomości publicznej do 15 lipca każdego roku.

3.    Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mogą składać odwołania od decyzji dyrektora szkoły. Odwołania, wraz z uzasadnieniem, mogą być składane, w formie pisemnej, w sekretariacie danej szkoły nie później niż do 31 lipca. Termin rozpatrywania odwołań upływa 15 sierpnia.

4.    Wszelkie uwagi o przebiegu rekrutacji przyjmowane są przez sekretariat danej szkoły
i rozpatrywane przez dyrektora szkoły.

5.    W przypadku, gdy wnioski, orzeczenia, inne dokumenty zostaną, z przyczyn losowych, złożone po wskazanych wyżej terminach, opisane w niniejszym dokumencie zasady stosuje się odpowiednio.

 

Opracowano na podstawie:

 

1.     Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2004 Nr 26, poz. 232 z 2004 r. z póź. zmianami),

2.     Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz.U.2005 Nr 19, poz.167)

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008 Nr 173, poz. 1072),

4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 Nr 61 poz. 624 z późn. zmianami)