KONSULTACJE ORAZ ZEBRANIA Z RODZICAMI

2019/ 2020

 

10.09.2019

Zebrania z rodzicami

 

15.10.2019

Konsultacje z rodzicami

 

12.11.2019

Zebrania z rodzicami

 

17.12.2019

 

Konsultacje z rodzicami.

Propozycje ocen śródrocznych oraz ocen zachowania.    

Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych  z przedmiotów nauczania  i  nagannej ocenie z zachowania

 

24.03.2020

Zebrania z rodzicami

 

19.05.2020

Zebrania z rodzicami