• Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 • Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Szczecin
 • Nazwa projektu: „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”
 • Nr projektu:RPZP.08.03.00-IP.02-32-K049/18
 • Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu: RPZP.08.03.00-32-K049/18-00 z dn.25.09.2018 r.

załączniki do pobrania: 4 Formularz zakresu danych osobowych ucznia,  oświadczenie uczestnika projektu - ucznia Deklaracja uczestnictwa uczni w w projekcie, harmonogram zajęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”  

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników/czek oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Matropolitalnego, na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.03.00-32-K049/18-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

§ 1 Definicje

 1. Projekt - oznacza Projekt pn. „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.
 2. Beneficjent Projektu - Gmina Miasto Szczecin
 3. Realizator Projektu - jedna ze szkół wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 4. Regulamin - Regulamin uczestnictwa w projekcie „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.
 5. Kandydat/ka - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Projektu, do momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Projekcie.
 6. Nauczyciel/ka nauczyciel/ka zatrudniona w jednej ze szkół wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 7. Uczeń/nnica - Uczeń/nnica - jednej ze szkół wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 8. Uczestnik/czka projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
 9. Komisja rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników projektu, powołany w każdej szkole wymienionej w § 2 ust. 2 Regulaminu, przez Dyrektora szkoły.
 10. Godzina - godzina zajęć pozalekcyjnych/kursu trwająca 45 minut.

§ 2 Informacje i postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 października 2023 r.
 2. Realizatorami Projektu są: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 44, Szkoła Podstawowa nr 54, Szkoła Podstawowa nr 61, Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 69, Szkoła Podstawowa nr 71, VII Liceum Ogólnokształcące, VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych, XVIII Liceum Ogólnokształcące
  w Zespole Szkół nr 5, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego.
 3. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
 4. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 2 354 uczniów/uczennic szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących
  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
 5. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- 24 852 godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/ennic z matematyki,  biologii,   chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu,
- 3 960 godzin laboratoriów informatycznych dla uczniów/ennic,

-  1 600 godzin kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli/ek,

-  2 742 godziny doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,

-  wyposażenie pracowni przedmiotowych 23 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

 1. Projekt zakłada udział 2 354 uczniów/ennic i 375 nauczycieli/ek ze szkół objętych projektem.

§ 3 Zakres realizacji

 Realizacja Projektu jest zaplanowana na 3 lata szkolne tj. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. W Projekcie uczniowie/ennice, którzy w roku szkolnym 2019/2020:

 1. rozpoczną naukę w klasach V i VI SP będą uczestniczyć przez 3 lata szkolne,
 2. rozpoczną naukę w klasach VII SP będą uczestniczyć przez 2 lata szkolne,
 3. rozpoczną naukę w I klasach LO będą uczestniczyć przez 3 lata szkolne,
 4. rozpoczną naukę w II klasach LO będą uczestniczyć przez 2 lata szkolne.
 5. W ramach Projektu oferowane będzie wsparcie w następującej formie, tj.:
 6. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów/ennic z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii oparte na metodzie eksperymentu,
  • Zajęcia z biologii, matematyki, geografii prowadzone metodą eksperymentu w szkołach podstawowych będą realizowane w terminie od 01.09.2019 r. do 23.06.2023 r.
  • Zajęcia z fizyki i chemii w szkołach podstawowych będą realizowane w terminie od 09.2019 r. do 30.06.2022 r.
  • Zajęcia z chemii, biologii, matematyki, fizyki, geografii prowadzone metodą eksperymentu w liceach ogólnokształcących będą realizowane w terminie od 01.09.2019 r. do 30.04.2022 r.
 7. Laboratoria informatyczne dla uczniów,
 • Laboratoria informatyczne w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących będą realizowane w terminie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
 1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów/ennic,
  • Doradztwem edukacyjno-zawodowym muszą zostać objęci wszyscy uczniowie/ennice liceów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych uczestniczących w projekcie. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego będą realizowane dla uczniów/ennic liceum ogólnokształcącego w terminie od 01.09.2019 r. do 30.04.2022 r., dla uczniów szkoły podstawowej w terminie od 01.09.2019 r. do 23.06.2023 r.
 2. Kurs doskonalący kompetencje cyfrowe nauczycieli/ek,
 • Kurs dla nauczycieli/ek odbędzie się w terminach: od X do XII 2019 r.  i od II do IV 2020 r.
 1. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów odbywać się będą w szkole, do której uczęszczają uczniowie.
 2. Jeden uczeń/uczennica może brać udział w kilku różnych zajęciach.
 3. Kurs dla nauczycieli/ek odbywać się będzie w dni robocze w godzinach popołudniowych w wybranych siedzibach szkół wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 4. Uczestnicy/czki kursu otrzymają bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych mający na celu wsparcie procesu kształcenia w trakcie kursu, ale też w pracy zawodowej.
 5. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny dla uczniów i nauczycieli ze szkół objętych projektem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dla każdej szkoły indywidualny – zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozą.

§ 4 Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Projekt skierowany jest do:
 2. uczniów/ennic szkół objętych wsparciem, z klas V-VII szkoły podstawowej oraz klas I-II liceum ogólnokształcącego w r. szk. 2019/2020,
 3. nauczycieli/ek zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem.

Są to osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
 2. akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu,
 3. poprawne wypełnienie i złożenie w siedzibie Realizatora projektu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

- Formularza zakresu danych osobowych uczestnika Projektu, którego wzór stanowi zał. nr 2 lub 2a,

- Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi zał. nr 3 lub 3a,

- Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi zał. nr 4 lub 4a.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto, w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.
 2. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
 3. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień pierwszych zajęć/kursu, przy założeniu wcześniejszego podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

§ 5 Zasady rekrutacji

 1. Rekrutację przeprowadzi Komisja rekrutacyjna w szkole macierzystej uczestnika/czki projektu zgodnie ze wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu .
 2. Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.
 3. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń publikowane będą na stronach internetowych Realizatorów projektu:
 4. rekrutacja uczniów/ennic odbywać się będzie w terminach:

            -  01.06.2019 r. - 21.06.2019 r. dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 są uczniami klas IV-VI szkół podstawowych  oraz klas I liceów ogólnokształcących,

                  - 01.09.2019 r. - 13.09.2019 r. tylko dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w liceach ogólnokształcących w klasach I.

 1. rekrutacja nauczycieli/ek odbywać się będzie w terminie 06.2019 r. - 21.06.2019 r.
 2. Formularze rekrutacyjne i Regulamin uczestnictwa dostępne są w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych szkół.
 3. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są przez sekretariaty szkół.
 4. Prace Komisji rekrutacyjnej zostaną udokumentowane protokołem i zakończą się sporządzeniem list podstawowych i rezerwowych uczestników.
 5. Po zakończeniu rekrutacji Realizator Projektu przekaże formularze rekrutacyjne do Biura Projektu.

§ 6 Zasady kwalifikacji do projektu

 1. Wybór Uczestników/czek projektu przeprowadzi Komisja rekrutacyjna.
 2. Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne.
 3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów/ennic niż miejsc w poszczególnych formach wsparcia, dodatkowym kryterium będzie liczba punktów uzyskanych na koniec roku szkolnego przez ucznia/ennicę za wyniki z testów dydaktycznych z przedmiotów objętych Projektem. Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają uczniowie/ennice z niskimi wynikami z testów dydaktycznych.
 4. W przypadku zgłoszenia się na kurs większej liczby nauczycieli/ek niż miejsc, dodatkowym kryterium będzie liczba przyznanych punktów z ankiety badającej motywację do udziału w projekcie.
 5. Uczestnicy/czki, którzy nie zostaną, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału
  w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej.
 6. Wszyscy Kandydaci/tki do Projektu, zostaną powiadomieni osobiście lub drogą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do Projektu lub o umieszczeniu ich na liście rezerwowej, nie później niż na 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie któregoś/ejś z zakwalifikowanych Uczestników/czek projektu uczestnictwo zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej, która otrzymała największą ilość punktów.
 8. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Kandydatów/ki do Projektu, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

§ 7 Prawa i obowiązki Uczestnika/czki projektu

 Udział w projekcie dla uczniów/ennic i nauczycieli/ek jest i bezpłatny.

 1. Każdy uczestnik/czka ma prawo do korzystania z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć, w których uczestniczy w ramach Projektu.
 2. Do obowiązków Uczestników/czek projektu należy:
 3. aktywne uczestnictwo w oferowanych formach wsparcia,
 4. punktualne i regularne uczestniczenie w zajęciach/kursie zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć/kursu,
 5. potwierdzanie uczestnictwa w zajęciach/kursie każdorazowo na liście obecności,
 6. udział w monitoringu Projektu, w tym wypełnianie ankiet/testów, które będą przeprowadzane w ramach projektu,
 7. bieżące informowanie o zmianie miejsca zamieszkania bądź też jakichkolwiek istotnych zmianach mających wpływ na spełnienie kryteriów kwalifikowalności Uczestnika/czki projektu,
 8. pisemnego usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca.
  1. Dopuszczalny próg nieobecności na zajęciach/kursie wynosi 30% ogólnej liczby zajęć danej formy wsparcia. Przekroczenie tego progu skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu. W takiej sytuacji na miejsce uczestnika skreślonego może wejść uczestnik uczestnik z listy rezerwowej.
  2. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), zakwalifikowani uczestnicy/czki mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach (zał. nr 5).
  3. Każde zachowanie Uczestnika/czki w trakcie zajęć/kursu utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie zajęć/kursu skutkować może usunięciem z uczestnictwa w Projekcie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. O zaistniałych zmianach Uczestnicy/czki projektu będą powiadomieni niezwłocznie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej szkoły.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące zapisy aktów prawnych i dokumentów programowych dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały czas trwania projektu tj. do 31 października 2023 r.

           

           

Joanna Połeć-Trusiuk

Dyrektor SP63zOI