Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Termin realizacji: 15.11.2021 - 24.06.2022
 
Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie.
 
Opis zakładanych rezultatów w ramach projektu "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE":                                                   • Objęcie wsparciem 353 uczniów  w ramach projektu, z czego 152 to uczennice,
• Utworzenie 20 grup w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• Objęcie wsparciem co najmniej 100 uczniów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• Przeprowadzenie 480 godzin dydaktyczno-wyrównawczych,
• Utworzenie 10 grup w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów,
• Przeprowadzenie 240 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia,
• Udział 100 uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia,
• Przeprowadzenie 57 warsztatów,
• Przeprowadzenie 36 godzin  zajęć rozwijających umiejętność uczenia się dla 180 uczniów,
• Przeprowadzenie 60 porad i konsultacji dla co najmniej 60 uczniów,
• Przeprowadzenie 840 godzin zajęć specjalistycznych,
• Objęcie wsparciem 100 uczniów w ramach zajęć specjalistycznych
 
         
Dzięki działaniom w ramach projektu:
• Ponad 50% uczestników projektu nabędzie umiejętności efektywnego uczenia się,
• U ponad 50%  uczniów zniwelowane zostaną problemy z koncentracją,
• Ponad 50% uczestników nabędzie umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb,
• U ponad 50% uczestników projektu wzrośnie motywacja do nauki,
• Ponad 50% uczestników będzie potrafiła poradzić sobie z trudnymi sytuacjami,

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia
  • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
  • Warsztaty
  • Szkolenia
  • Porady i konsultacje
  • Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)