Ogłoszenie tablicowe Nr 2/2019 z dnia 22.09.2020 r.
o wyniku przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami
Integracyjnymi Szczecinie Ul. Grodzka 23


Działajqc w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/ 1 1 69/06 z dnia 1 6 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała
Rady Miasta Nr XLI/ 1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/1 2z dnia 4 czerwca 201 2 r., Uchwała Rady Miasta Nr VIII/ 1 28/15 z dnia 26 maja 201 5 r.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Zwiqzku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 23 ogłasza wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń szkolnych, który odbył się w dniu 5.1 1 .201 9 r. o godzinie 8:00.
Do przetargu przystqpił 1 oferent (wpłynęła I oferta):
1 ) Niepubliczna Placówka Oświatowo — Wychowawcza Centrum Sportu „Dino”, ul. Jasna 1 03B, 70-777 Szczecin, stawka: 52,00 zł / 60 min za wynajem sali nr 1 2 oddziału przedszkolnego oraz sali nr 39.
Zaoferowany sposób wykorzystania pomieszczeń nie koliduje z działalnościq SP63zOl, a oferta spełniła wymóg kompletności, wobec czego z w/w ofertami zostaną podpisane umowy najmu.