16.09.2015r.

W związku z powtarzającymi się sytuacjami fotografowania się uczniów i filmowania bez zgody osoby filmowanej, korzystania w szkole z portali społecznościowych w celach szkodzenia rówieśnikom, gubieniem telefonów i tabletów  na terenie szkoły, mając na uwadze dobro dzieci, ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz potrzebę profilaktyki cyberprzemocy i uzależnień, w tym ZUI,   Dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, za zgodą Rady Rodziców wprowadza zmianę w statucie szkoły dotyczącą zasad korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Zmiany w Statucie Szkoły dotyczą również wprowadzenia oceniania kształtującego, zasad oceniania lekcji wychowania fizycznego, zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym oraz wprowadzenia Punktowego Systemu Oceniania Zachowania w klasach IV - VI.

Szczegóły zmian zostały zapisane w Statucie Szkoły oraz przedstawione uczniom szkoły i ich rodzicom.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Joanna Połeć - Trusiuk